Ladda hem våra stadgar som PDF

Stadgar för Lagerlunda Villaförening

§1 Föreningens namn är Lagerlunda Villaförening.

§2 Föreningens säte är Matteus församling, Norrköpings kommun.

§3 Lagerlunda Villaförening är en ideell förening vars ändamål är att verka för medlemmarnas trevnad samt för övrigt på bästa sätt främja villa- och närområdets utveckling och välbestånd.

§4 Verksamheten bedrivs genom att styrelsen under året har 4 stycken löpande styrelsemöten och en ordinarie föreningsstämma, nedan kallad årsmöte. Information går ut till medlemmarna genom Lagerbladet som ges ut en gång/kvartal. Föreningen äger och förvaltar föreningshuset Träffpunkten, med adress Fogdegatan 22, enligt självkostnadsprincipen. Föreningslokalen är till för våra medlemmar att samlas i till en reducerad kostnad för medlemmarna, som bestäms av styrelsen.

§5 Alla hushåll i Lagerlunda/Sandby är välkomna att ansöka om medlemskap genom att betala en årsavgift till Lagerlunda Villaförening. Utträde ur föreningen sker antingen genom att man flyttar ut från området eller inte betalar medlemsavgiften. Vid utträde kan medlem ej göra anspråk på att få ut något av sina inbetalda avgifter.

§6 Medlemsavgiften bestäms av medlemmarna vid årsmötet och avgiften gäller för kommande period. Medlemsavgiften skall vara betald senast den 1/1.

§7 Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

§8 Ordinarie föreningsstämma (årsmöte) hålls innan mars månads utgång. Extramöte ska hållas när styrelsen anser att det behövs, när en revisor begär det eller när minst
10 % av föreningens medlemmar begär det. Medlemmarna har vid det tillfället rätt att få tillgång till medlemsregistret. Ordföranden är vid de sista två fallen skyldig att kalla till extra årsmöte. På ett extra årsmöte skall bara påtalat ärende behandlas. Motioner till årsmöte måste vara inlämnade till styrelsen senast två veckor före ordinarie årsmöte.

§9 Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast 3 veckor före årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall ske minst 7 dagar före mötets hållande. Ärenden som skall behandlas vid årsmöte, se bilaga 1.

§10 Rösträtt äger den som är medlem i föreningen. Rösträtt är lika med en röst per medlemshushåll. Vid omröstning avgör mötesmajoritet och vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst

§11a Styrelsens sammansättning består av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter. Styrelsens mandatperiod är 2 år för ordinarie ledamöter och 1 år för suppleanter och övriga ledamöter. Styrelseuppdrag slutförs, även om flytt från området sker, fram till nästa årsmöte. Varje ledamot väljs på årsmötet till sin post. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och vice kassör. Föreningens firma tecknas av styrelsen gemensamt. Av styrelseledamöterna äger ordföranden och kassören att teckna föreningens firma var för sig.

§11b Räkenskaperna för gångna året lämnas till revisor senast en månad före årsmötet. Revisor skall ta in räkenskaperna en gång under året för genomgång. Revision skall göras av båda revisorerna tillsammans. Två revisorer utses på årsmötet på ett år och en revisorsuppleant på ett år.

§11c Valberedning, bestående av minst två personer, utses på årsmötet.

§11d Stugfogdar för uthyrning och skötsel av Träffpunkten utses av styrelsen.

§12 Ändringar eller tillägg till dessa stadgar får endast göras på årsmöte och sådant förslag skall vara till styrelsen skriftligt inlämnat 14 dagar före årsmöte. För antagande av sådan stadgeändring erfordras två tredjedels mötesmajoritet.

§13 Om medlem agerar i strid mot föreningens intressen eller av andra skäl anses olämplig kan styrelsen utesluta medlemmen från föreningen. Innan så sker skall medlemmen beviljas möjlighet att förklara sig inför styrelsen. Beslut om uteslutning skall, för att vara giltigt, fattas av minst 4/5-delar av styrelsen.

§14 För ett beslut om föreningens upplösande skall äga giltig kraft erfordras härför två tredjedelars majoritet samt att beslutet underställes två på varandra möten, därav ett årsmöte.

§15 En enskild medlem har inte rätt till föreningens egendom. Vid upplösande av föreningen skall tillgångarna, efter att alla skulder har betalats, fördelas mellan medlemmarna.

§16 Varje möte skall protokollföras. Varje protokoll skall numreras och efter justering förvaras på ett betryggande sätt.