SIGNERA KONTRAKT

Skriv Er underskrift längst ner på denna sida

HYRESKONTRAKT FÖR KALAS & FEST I TRÄFFPUNKTEN

Uthyrningsobjekt är Lagerlunda Villaförenings samlingslokal Träffpunkten på Fogdegatan 22 i Norrköping. Lagerlunda Villaförening har organisations nr: 802453-6016

Uthyrningsregler:

1 § Krav på hyresgästen

Hyresgästen måste vara 24 år eller äldre och ansvarar för såväl festens besökare som ordningen i lokalen och dess omnejd (inklusive att festen inte stör intilliggande bostäder). Hyresgästen måste närvara under hela tiden aktiviteter sker i lokalen och ansvarar för att det är max är 70 personer i lokalen. Hyresgästen ansvarar själv för eventuella tillstånd i det fall alkohol serveras i lokalen.

2 § Uthyrningstid och bokning

Lokalen kan endast bokas för fest och kalas enligt följande tider och kostnad 

 • Fredag 15:00 till Lördag 12:00 till en kostnad av 3800 kr
 • Lördag 13:00 till Söndag 12:00 till en kostnad av 4000 kr
 • Söndag 12:30 till Söndag 16:30 till en kostnad av 800 kr

Timpris: 150 kr/tim

(personer som är boende i Lagerlunda och varit medlemmar i Villaföreningen i minst 6 månader hyr för hälften av ovan angivna kostnader 1 gång per kalenderår)

Lokalen får endast utnyttjas av hyresgästen mellan klockslagen som den hyrts och städningen skall vara färdigställd i god tid till slutet av hyrestiden då lokalen ska besiktas. Bokning av lokalen: https://traffpunktenlagerlunda.se/boka-traffpunkten . Vid bokning godkänner hyresgästen dessa uthyrningsregler och kontraktet skrivs på digitalt.

3 § Hyrans betalning

För att bekräfta en tidigare bokning av lokalen måste hyreskostnaden betalas inom 5 dagar efter bokningstillfället. Vid utebliven betalning kontaktas hyresgästen via mail innan bokningen annulleras. Hyreskostnaden skall betalas till Lagerlunda Villaförening inom 5 dagar efter signering. Helst via Swish: 1232455137 annars till Bankgiro: 459-6029 (då måste hyraren uppge sitt bankkontonummer för att kunna få tillbaka depositionen efter kontroll av städning).

4 § Avbokning/annullering

Lagerlunda Villaförening förbehåller sig rätten att annullera bokningen om hyrans betalning inte inkommer i tid enligt 3 § (förutsatt att inte annat avtalas). Om hyresgästen vill avboka lokalen utan kostnad måste det ske senast 4 veckor innan uthyrningsdatumet, är det mindre än 3 (tre)veckor kvar till uthyrningstillfället återbetalas endast 75% av hyreskostnaden, mindre än 2 (två) veckor 50% och slutligen vid mindre än 1 (en) vecka sker ingen återbetalning.

5 § Deposition

En deposition på 3000 kr betalas in samtidigt som hyresavgiften. Depositionen (eller del av) återbetalas vid hyrestidens slut till uthyraren under förutsättning att uthyrningsreglerna efterlevts och att lokalen återfinns hel, välstädad och låst.

6 § Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

 • Eventuell musik som spelas/live artist skall volymmässigt anpassas så att det inte stör intilliggande bostäder.
 • Hyresgästen ska rätta sig efter tillsägning från kringboende och se till att störande moment genast upphör.
 • Efter klockan 01:00 skall det vara tyst i och kring lokalen och fönster och dörrar skall hållas stängda.
 • Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är förbjuden. Fimpar utanför lokalen städas upp och askkoppen utomhus töms.
 • Det är inte tillåtet att häfta, spika, limma, måla eller tejpa på golv, väggar, tak, bord eller stolar.
 • Stå eller hoppa inte på stolar eller bord
 • Övernattning i lokalen är absolut förbjudet.
 • Felanmälan eller skadegörelse skall rapporteras till Lagerlunda Villaförening snarast.
 • Högtalaranläggningen (Boomboxen) i lokalen får användas under förutsättning att musik spelas på en volym som inte förstör anläggningen eller stör omgivningen.
 • Diskmaskinen i lokalen får användas under förutsättning att instruktionerna följs och att den städas ur och töms på vatten efter användning.
 • Kaffebryggare och spis/ugn får användas om de städas efter användande.

7 § Lokalen ska lämnas välstädad

Torka av och vik ihop borden och ställ i ordning dem på anvisad plats. Vi är mycket
tacksamma om ni är varsamma med borden då de lätt går sönder vid ovarsam behandling. Torka av stolar och stapla på anvisad plats. Lägg tillbaka inventarier på rätt plats. Golvet ska dammsugas och våttorkas (vid behov). Ev. fläckar på fönster putsas bort. Töm kylskåpen och torka ur vid behov. Fönster och dörrar ska lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen använda de rengöringsmedel och städmaterial som finns i lokalen. Hyresgästen ansvarar även för att eventuell sopning utanför huset vid behov utförs. 

8 § Sopor

Inga sopor får lämnas kvar i eller runt lokalen. Glasflaskor, burkar och wellpapp mm. får inte slängas med hushållssoporna utan de får hyresgästen sortera bort och ta med sig. Endast hushållssopor får läggas i gröna tunnan och matavfall i den bruna. Om tunnorna blir fulla får hyresgästen själv ta med sig soporna från lokalen (locken måste gå att stänga helt). Inga sopor får lämnas i sopskjulet runt tunnorna.

9 § Skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att informera uthyraren om skador eller brister i lokalen eller på inventarier. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk är inte tillåtet och uppkommen skada ska ersättas av hyresgästen.

10 § Personliga tillhörigheter

Lagerlunda Villaförening ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under
uthyrningstiden, inte heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

11 § Regelbrott

Om kraven i 1 § eller ordningsreglerna i 6 § inte upprätthålls förbehåller sig Lagerlunda Villaförening rätten att omgående avbryta uthyrningen och avhysa gästerna; vid behov med bistånd av väktare eller polis. Lagerlunda Villaförening förbehåller sig även rätten att behålla depositionen om reglerna inte följs. Vid väsentligt regelbrott eller missbruk av lokalen har Lagerlunda Villaförening rätt att säga upp detta kontrakt till omedelbart upphävande.

Avdrag på hyresgästens deposition kommer göras  om städningen är undermåligt utförd och städlistan ej följts.

Obs! Lämna lokalen olåst vid avfärd= ingen deposition tillbaka

Kontrakt sign 1
Hyrestid från
Hyrestid till
Hyresgästens namn
Hyresgästens namn
Förnamn
Efternamn
Godkännande
Härmed godkänner jag 1 § till 11 § av Lagerlunda Villaförenings uthyrningsregler. Härmed försäkras att nyckeln är mottagen och depositionen återbetald till hyresgästen (under förutsättning att reglerna har efterlevts). Om avdrag från depositionen görs anges orsak och summan som dras av. Om hyresgästen inte samtycker till avdraget sker diskussionen om detta med ordförande i föreningen i efterhand och inte med uthyraren på plats. I sådana fall kontaktas uthyraren via sina kontaktuppgifter av ordföranden senast en vecka efter uthyrningsdatumet.
Använd musen på dator eller fingret på mobilen för att signera kontraktet. Ni kan även välja att skriva på med tangentbordet.