SIGNERA KONTRAKT

Skriv Er underskrift längst ner på denna sida

HYRESKONTRAKT FÖR KALAS & FEST I TRÄFFPUNKTEN

Uthyrningsobjekt är Lagerlunda Villaförenings samlingslokal Träffpunkten på Fogdegatan 22 i Norrköping. Lagerlunda Villaförening har organisations nr: 802453-6016

 

Uthyrningsregler:

 

1 § Krav på hyresgästen

Hyresgästen måste vara 24 år eller äldre och ansvarar för såväl festens besökare som ordningen i lokalen och dess omnejd (inklusive att festen inte stör intilliggande bostäder). Hyresgästen måste närvara under hela tiden aktiviteter sker i lokalen och ansvarar för att det är max är 70 personer i lokalen. Hyresgästen ansvarar själv för eventuella tillstånd i det fall alkohol serveras i lokalen.

2 § Uthyrningstid och bokning

Lokalen kan endast bokas för fest och kalas enligt följande tider och kostnad (medlemmar i
föreningen hyr för hälften av nedan angivna kostnader):

 • Fredag 15:00 till Lördag 12:00 till en kostnad av 3800 kr
 • Lördag 13:00 till Söndag 12:00 till en kostnad av 4000 kr
 • Söndag 12:30 till Söndag 16:30 till en kostnad av 800 kr

Nya timpriser från 1:a januari 2023: 150 kr/tim

Lokalen får endast beträdas av hyresgästen mellan klockslagen som den hyrts och städningen skall vara färdigställd i god tid till slutet av hyrestiden då lokalen ska besiktas och nyckeln återlämnas. Bokning av lokalen: https://traffpunktenlagerlunda.se/boka-traffpunkten . Vid bokning så godkänner hyresgästen dessa uthyrningsregler och kontraktet skrivs på vid nyckelutlämning som sker i lokalen 10 minuter innan hyrestiden påbörjas.

3 § Hyrans betalning

För att bekräfta en tidigare bokning av lokalen måste hyreskostnaden betalas minst 4 veckor innan uthyrningsdatumet. Vid utebliven betalning kontaktas hyresgästen via mail innan bokningen annulleras. Om det är mindre än 4 veckor kvar till bokningen så betalas hyreskostnaden i samband med bokningen. Hyreskostnaden skall betalas till Lagerlunda Villaföreningen med ert namn och uthyrningsdatumet som referens via Swish: 1232455137 eller Bankgiro: 459-6029.

4 § Avbokning/annullering

Lagerlunda Villaförening förbehåller sig rätten att annullera bokningen om hyrans betalning inte inkommer i tid enligt 3 § (förutsatt att inte annat avtalas). Om hyresgästen vill avboka lokalen utan kostnad måste det ske senast 4 veckor innan uthyrningsdatumet, är det mindre än 3 (tre)veckor kvar till uthyrningstillfället återbetalas endast 75% av hyreskostnaden, mindre än 2 (två) veckor 50% och slutligen vid mindre än 1 (en) vecka sker ingen återbetalning.

5 § Deposition

En deposition på 2000 kr lämnas då nyckeln kvitteras ut och hyreskontraktet upprättas. Depositionen (eller del av) återbetalas vid återlämnande av nyckeln vid hyrestidens slut till uthyraren under förutsättning att uthyrningsreglerna efterlevts och att lokalen återfinns hel och välstädad.

6 § Allmänna ordningsregler

Hyresgästen ansvarar för att nedanstående regler efterlevs:

 • Eventuell musik som spelas/live artist skall volymmässigt anpassas så att det inte stör intilliggande bostäder
 • Hyresgästen ska rätta sig efter tillsägning från kringboende och se till att störande moment genast upphör
 • Efter klockan 01:00 skall det vara tyst i och kring lokalen och fönster och dörrar skall hållas stängda
 • Rökning i lokalen och angränsade utrymmen är förbjuden
 • Det är inte tillåtet att häfta, spika, limma, måla eller tejpa på golv, väggar, tak, bord eller stolar
 • Stå eller hoppa inte på stolar och bord
 • Övernattning i lokalen är absolut förbjudet
 • Kopiering av nyckeln är förbjudet
 • Felanmälan eller skadegörelse skall rapporteras till Lagerlunda Villaförening senast vid återlämnade av nyckeln
 • Högtalaranläggningen i lokalen får användas under förutsättning att musik spelas på en volym som inte förstör anläggningen eller stör omgivningen
 • Diskmaskinen i lokalen får användas under förutsättning att instruktionerna följs och att den städas ur och töms på vatten efter användning
 • Kaffebryggare och spis/ugn får användas om de städas efter användande

7 § Lokalen ska lämnas välstädad

Torka av och vik ihop borden och ställ i ordning dem på anvisad plats. Vi är mycket
tacksamma om ni är varsamma med borden då de lätt går sönder vid ovarsam behandling. Torka av stolar och stapla på anvisad plats. Lägg tillbaka inventarier på rätt plats. Golvet ska dammsugas och våttorkas (vid behov). Ev. fläckar på fönster putsas bort. Töm kylskåpen och torka ur vid behov. Fönster och dörrar ska lämnas stängda och låsta när hyresgästen lämnar lokalen. Hyresgästen använda de rengöringsmedel och städmaterial som finns i lokalen. Hyresgästen ansvarar även för att eventuell sopning utanför huset vid behov utförs. Hyresgästens deposition kommer ej återbetalas om städningen är undermåligt utförd.

8 § Sopor

Inga sopor får lämnas kvar i eller runt lokalen. Glasflaskor, burkar och wellpapp mm. får inte slängas med hushållssoporna utan de får hyresgästen sortera bort och ta med sig. Endast hushållssopor får läggas i gröna tunnan och matavfall i den bruna. Om tunnorna blir fulla får hyresgästen själv ta med sig soporna från lokalen (locken måste gå att stänga helt). Inga sopor får lämnas i sopskjulet runt tunnorna.

9 § Skadegörelse

Hyresgästen förbinder sig att informera uthyraren om skador eller brister i lokalen eller på inventarier. Hyresgästen är vidare ansvarig för att lokalen hålls i bra och oskadat skick. Oaktsamt bruk är inte tillåtet och uppkommen skada ska ersättas av hyresgästen.

10 § Personliga tillhörigheter

Lagerlunda Villaförening ansvarar inte för hyresgästens privata tillhörigheter under
uthyrningstiden, inte heller för kvarlämnade privata tillhörigheter efter uthyrningstidens utgång.

11 § Regelbrott

Om kraven i 1 § eller ordningsreglerna i 6 § inte upprätthålls förbehåller sig Lagerlunda Villaförening rätten att omgående avbryta uthyrningen och avhysa gästerna; vid behov med bistånd av väktare eller polis. Lagerlunda Villaförening förbehåller sig även rätten att behålla depositionen om reglerna inte följs. Vid väsentligt regelbrott eller missbruk av lokalen har Lagerlunda Villaförening rätt att säga upp detta kontrakt till omedelbart upphävande.